19 March 2012

Ayat Pasif

Definisi Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek asal (iaitu objek dalam ayat aktif) sebagai perkara atau unsur yang diterangkan, manakala subjek asalnya tidak diutamakan. Contohnya: i. Naib Yang Dipertua PIBG menyampaikan anugerah itu. (Ayat Aktif) (subjek)+ (kata kerja transitif) +(objek) ii.Anugerah itu disampaikan oleh Naib Yang Dipertua PIBG. (Ayat Pasif) (subjek)+ (kata kerja pasif) +(pelaku)
Anugerah itu disampaikan oleh Tuan Guru Besar, Tuan Haji Jusoh bin Seman . Jenis ayat pasif 1. Ayat Pasif dengan Kata Kerja berimbuhan ’di’ dan ’ter’ Contohnya: a). Hadiah pertandingan itu sudah dituntut oleh pemenangnya semalam. b). Peralatan sistem suara itu tidak terangkat oleh mereka. 2. Ayat Pasif dengan Kata Kerja berimbuhan ’ber’ dan ’ke...-an’. a). Dalam perjalanan pulang mereka kehujanan. b). Ketika mereka tiba juadah itu sudah bertutup. c). E-mel yang saya kirim belum berjawab lagi. 3. Ayat Pasif dengan Kata Ganti Nama Orang Pertama dan Kedua Contoh a). Laporan peristiwa itu sudah saya siapkan semalam. b). Tugasan itu harus awak laksanakan dengan segera. c). Masalah itu wajar kita hadapi bersama-sama. Kesimpulannya, kita hendaklah dapat membezakan struktur ayat pasif dengan ayat aktif supaya kita dapat membina ayat yang gramatis dan tidak dianggap sebgai pengguna bahasa yag pasif.